Gå direkt till innehåll
Danish Agro levererar solida resultat trots ett utmanande år

Pressmeddelande -

Danish Agro levererar solida resultat trots ett utmanande år

Karise, 22 februari 2024

Ett antal externa faktorer påverkade Danish Agros räkenskaper för 2023. Trots en utmanande marknad lyckades koncernen dock realisera sitt näst högsta rörelseresultat någonsin.

2023 var både ett utmanande och ett bra år för Danish Agro koncernen. De externa faktorer som bidrog till en extraordinärt hög vinst 2022 vändes 2023 och bidrog som väntat till en nedgång på översta och nedersta raden.

"Vi förutspådde att 2023 inte skulle ge samma marknadsmedvind som 2022, och det är precis vad som hände. Priserna på grödor, råvaror och mineralgödsel sjönk kraftigt under året. Detta i kombination med kraftigt stigande räntor, lägre avkastning och vikande europeisk grisproduktion resulterade i ett utmanande år. Mot bakgrund av detta är vi mycket nöjda med årets resultat”, säger Henning Haahr, VD för Danish Agro.

Koncernens omsättning var 6,9 miljarder euro i slutet av 2023, vilket är 13 % lägre än 2022 men 16 % högre än 2021. Samtidigt sjönk vinsten före skatt (EBT) till 73 miljoner euro 2023, vilket är över budget för året. Nedgången beror bland annat på att räntekostnaderna ökade med över 27 miljoner euro.

Rörelseresultatet (EBITDA) minskade till 192 miljoner euro 2023, jämfört med 265 miljoner euro 2022. Trots nedgången är rörelseresultatet det näst högsta i koncernens historia och överstiger 2021 års resultat med 20 miljoner euro.

"Vi ser tillbaka på 2023 som ett år där vår koncernstruktur verkligen har visat sitt värde. Våra affärsområden kompletterar varandra väl och nästan alla delar av verksamheten presterade otroligt bra på en svår marknad. Samtidigt har vi lagt grunden för tillväxt under de kommande åren, med implementering av bland annat ett nytt affärssystem, förvärv i Sydamerika och utforskning av ett antal större investeringar i energiproduktion”, säger Henning Haahr.

Han lyfter också fram integrationen av lantbruksföretaget Hedegaard, som slogs samman i ägargruppen Danish Agro i början av 2023. Denna sammanslagning stärker Danish Agros konkurrenskraft i Danmark och möjliggör ett ännu större fokus på kärnverksamheten, digitalisering och hållbarhet.

Koncernens totala balansräkning minskade till 2,8 miljarder euro 2023, jämfört med 3,1 miljarder euro 2022. Det beror främst på de generellt lägre priserna på grödor, gödningsmedel och råvaror, samt lägre skördar.

Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 929 miljoner euro. I kombination med den krympande balansräkningen resulterar detta i en rekordhög finansiell soliditet på 32,8 %, jämfört med 29,6 % 2022.

”Det är mycket tillfredsställande att vi har lyckats lyfta soliditeten med mer än 3 procentenheter och vi närmar oss nu vårt långsiktiga mål att nå en finansiell soliditet på över 35 %”, säger Henning Haahr.


Agribusiness

År 2023 realiserade affärsområdet Agribusiness en omsättning på 5,5 miljarder euro, vilket motsvarar en nedgång på 16 %.

Affärsområdet redovisade ett rörelseresultat på 104 miljoner euro, jämfört med 191 miljoner euro 2022.

Nedgången drivs främst av lägre priser, samtidigt som volymen också har minskat på grund av lägre avkastning i de flesta av koncernens marknadsområden. Skörden ligger minst 10 procent under genomsnittet i hela marknadsområdet, och skördeminskningen är ännu större i Danmark.

”Nedgången inom detta affärsområde är ganska naturlig med tanke på omständigheterna. Om vi tittar på de underliggande parametrarna är vi mycket nöjda. Vi fortsätter att se starka tillväxtmöjligheter på marknaderna runt Östersjön och på hemmamarknaden i Danmark”, säger Henning Haahr.

Han understryker att under 2023 påverkades Agribusiness i Danmark av implementeringen av ett nytt affärssystem och integrationen av Hedegaard i Danish Agro. Detta skapar en solid grund för framtiden och ger möjligheter att avancera på en konkurrensutsatt marknad.

Maskinverksamhet

År 2023 uppnådde koncernens maskinverksamhet en rekordhög omsättning på 824 miljoner euro, vilket motsvarar en total tillväxt på 2 % i förhållande till 2022. Samtidigt slutade rörelseresultatet på 37 miljoner euro, en resultatökning på 3 % i förhållande till 2022.

2023 var ett utmanande år för koncernens maskinverksamhet. Detta beror på att många beställda maskiner så långt tillbaka som 2022 kom till leverans. Samtidigt bidrog inflation och höga räntor till viss kundåterhållsamhet och finansiering av dyrare varulager. Under året har det också gjorts en rad investeringar i digitala lösningar för lantbruket, inklusive nya samarbeten med innovativa företag som Exatrek och AgXeed, påpekar Henning Haahr.

Under 2023 sålde Danish Agro koncernen totalt mer än 1 700 nya och begagnade traktorer och mer än 800 skördetröskor. Det är mycket tillfredsställande att maskinföretagen på alla nio marknader tagit en ökad marknadsandel inom både traktorer och skördetröskor på en vikande marknad.

Special Feed

År 2023 realiserade koncernens affärsområde Special Feed ett rekordhögt rörelseresultat på 36 miljoner euro, en förbättring med 2 miljoner euro jämfört med föregående år.

Detta trots en svag nedgång i omsättningen från 490 miljoner euro 2022 till 473 miljoner euro 2023, främst på grund av fallande råvarupriser. Omvänt ökade det totala tonnaget som producerades vid Vilomix 11 fabriker med 4%.

Vilomix har i likhet med resten av koncernen hållit fast vid beslutet från 2022 att upphöra med all handel med Ryssland, med alla de konsekvenser detta medför.

Före invasionen av Ukraina hade Vilomix betydande försäljning till Ryssland, men 2023 lyckades man ersätta bristen på export till Ryssland one-to-one, genom försäljning till andra exportmarknader, bland annat fördubblades försäljningen till Ukraina.

Under 2023 fokuserade divisionen även på internationell utveckling genom att förvärva Vitamix med produktionsanläggningar i Brasilien och Paraguay, medan resterande aktier i spanska Tegasa och polska Blattin Polska förvärvades.

"Vi fortsätter mot vår ambition att bli en stor global aktör inom affärsområdet Special Feed och skörda synergier genom gemensamma inköp, utveckling och marknadsföring av produktkoncept mellan marknader. Genom att växa globalt kan vi öka vår kunskap om specialiserad foderrådgivning genom nya digitala, innovativa lösningar”, säger Henning Haahr.

Food

Även koncernens affärsområde Food hade ett bra år trots inflation, vilket resulterade i förändrade konsumtionsmönster och ovilja att köpa produkter till överpris.

2023 realiserade affärsområdet Food en omsättning på 401 miljoner euro, vilket är i nivå med 2022, och ett rörelseresultat på 29 miljoner euro, jämfört med 19 miljoner euro 2022.

"Vinsten i Food-divisionen är den bästa någonsin. Detta beror inte minst på en mycket stark prestation av organisationen som lyckats navigera på en volatil marknad. Dessutom var externa faktorer gynnsamma, till skillnad från tidigare år”, säger Henning Haahr.

I början av 2023 blev Danish Agro ensam ägare till DAVA Foods. Detta ger möjligheter att bättre utnyttja synergier i koncernen samtidigt som man gör nya investeringar i till exempel växtbaserade livsmedel, ett strategiskt fokus för koncernen.

Företaget hade ett rekordår 2023. En del av tillväxten inom DAVA Foods beror på utvecklingen på världsmarknaderna, där det var ett underutbud av ägg under hela året, bland annat på grund av utbrott av fågelinfluensa i stora delar av världen .

Det minskade utbudet av ägg ledde till stigande äggpriser, vilket gjorde att vi kunde öka noteringarna på ägg under hela 2023. Trots sjunkande foderpriser förblev noteringen historiskt hög i början av 2024.

Koncernens delägda dotterbolag DanHatch såg också tillväxt i sin fjäderfäverksamhet. 2023 var resultatet stabilt och försäljningsrekord sattes med rekordförsäljning på 503 miljoner dagsgamla kycklingar.

DanHatch har utvecklats mycket positivt de senaste åren och det förväntas att företaget kommer att kunna utöka sin position under de kommande åren.

Huvudmål för 2024

Tack vare resultaten och strategiska initiativ 2023 går Danish Agro koncernen in i 2024 med en finansiellt stark position.

Under det kommande året kommer koncernen att fortsätta fokusera på att skapa värde för de bönder vi samarbetar med, samtidigt som vi tar itu med ett antal kommersiella utmaningar.

”Vi kommer att fortsätta fokusera starkt på kostnader och riskhantering under 2024. En annan nyckelprioritering är att fortsätta vårt arbete med den gröna omställningen för att hjälpa lantbruksbranschen att producera mer mat med mindre insats”, säger Henning Haahr.

Ett fortlöpande mål för koncernen är att förbättra våra finansiella nyckeltal för att skapa starkast möjlig grund för att vidareutveckla vår verksamhet till förmån för våra aktieägare.

”Vi räknar inte med några större förvärv under 2024 och våra finansiella mål liknar generellt sett de siffror som uppnåddes för 2023. Vi budgeterar för en omsättning i intervallet 6,4-6,7 miljarder euro och ett konsoliderat resultat före skatt (EBT) i linje med resultatet för 2023”, säger Henning Haahr.

Utsikterna 2024 för Danish Agro är att koncernens finansiella styrka kommer att förbättras igen 2024. Eget kapital förväntas stiga till 966 miljoner euro, medan den finansiella soliditeten förväntas öka till 34 %.

Koncernen har som mål att uppnå följande primära finansiella mål under 2024:


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Mørch
Group Communications Director, Danish Agro
Tel.: +45 2818 5797

Notera att det här är en svensk översättning av originalet som publiceras på Danish Agros pressrum.

Ämnen

Kategorier


Swedish Agro
Swedish Agro är ett svenskt företag som förser lantbrukare med insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Företaget representerar CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO i Sverige. Service och reservdelar finns mobilt och på 24 orter både via egna anläggningar och servicepartners. Med en av Europas modernaste foderfabriker tillverkas foder för flera djurslag. Swedish Agro är ett företag i Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i norra Europa.

Kontakter

Helena Wictorin

Presskontakt Marketing- & Kommunikationschef +46730947409

Relaterat innehåll

Förser svenskt lantbruk med maskiner, insatsvaror och foder

Swedish Agro är ett svenskt företag som förser lantbrukare med insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Företaget representerar CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO i Sverige. Service och reservdelar finns mobilt och på 24 orter både via egna anläggningar och servicepartners. Med en av Europas modernaste foderfabriker tillverkas foder för flera djurslag. Swedish Agro är ett företag i Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i norra Europa.

Swedish Agro
Södra Industrigatan 14
27430 Skurup
Sverige